Zkoušky ze znalosti hub

 1. Žádost o provedení zkoušky znalosti hub obsahuje:
  • jméno, příjmení, popř. titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu,
  • dosažené vzdělání a jeho zaměření
  • délku a obsah praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub
  • navrhovaný rozsah osvědčení, tj. druhy hub (dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 157/2003 Sb.) a činnost, ke které je osvědčení požadováno.
 2. Přílohy k žádosti
  • osvědčení o zdravotní způsobilosti žadatele nebo úředně ověřená kopie těchto dokladů. Zdravotní způsobilost osvědčuje na základě odborného vyšetření zraku registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (pozn.: v tomto osvědčení je nutno uvést, že vyšetření zraku bylo provedeno).
 3. Podání žádosti o provedení zkoušky znalosti hub žadatel podává u krajské hygienické stanice (dále jen KHS) příslušné podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, jde-li o ustanoveného odpovědného zástupce právnické osoby.
 4. Správní poplatek za vydání osvědčení v návaznosti na úspěšné složení zkoušky ze znalosti hub je vyměřen poplatek ve výši 500 Kč dle položky č. 92 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb.
 5. Informace ke zkoušce ze znalosti hub viz dokumenty ke stažení