Odbor hygieny obecné a komunální

Předmět činnosti

 1. Vydává rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní další úkoly státní správy v ochraně
  a podpoře veřejného zdraví, včetně výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti:
  • hygienických požadavků na pitnou a teplou vodu,
  • hygienických požadavků na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou, teplou
   a surovou vodou, na úpravu vody a vodárenské technologie,
  • hygienických požadavků na přírodní a umělá koupaliště a sauny,
  • hygienických požadavků na vnitřní prostředí staveb pro obchod a pro shromažďování většího počtu obyvatel a pobytových místností v ubytovacích zařízeních
   (mimo bytových jednotek v rodinných a bytových domech)
  • hygienických požadavků na výkon činností epidemiologicky závažných
   (kadeřnictví a holičství, manikúry, pedikúry, solária, kosmetické služby, masérské, regenerační a rekondiční služby, živnosti, při kterých je porušována integrita kůže)
  • hygienických požadavků na ubytovací služby
  • ochrany před hlukem v chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru (v mimopracovním prostředí)
  • ochrany před nadlimitním přenosem vibrací na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru staveb (v mimopracovním prostředí)
  • neionizujícího záření v provozovnách činností epidemiologicky závažných,
   kde se k péči o tělo používá zdroj neionizujícího záření.
 2. Posuzuje provozní řády vodovodů pro veřejnou potřebu, veřejných studní a individuálních zdrojů (studní) určených pro dodávku pitné vody do zařízení, v nichž vykonává státní zdravotní dozor.
 3. Posuzuje provozní řády koupališť, saun, činností epidemiologicky závažných a ubytovacích služeb.
 4. Provádí kontrolu kvality vody na povrchových vodách v lokalitách uvedených v Seznamu vod určených ke koupání v přírodě, sestaveným Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
 5. Prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné.
 6. Řeší podněty v oblasti životních podmínek (hluk, vibrace, voda apod.)
 7. Podílí se na provozu zdravotnických informačních systémů (např. IS PiVo - registr kvality pitné a rekreační vody).
 8. Nařizuje mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nejakostních
  či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví České republiky, a rozhoduje o jejich ukončení.
 9. Provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik v rozsahu daném zákonem č.258/2000Sb.
 10. Plní úkoly dotčeného správního úřadu v řízeních dle stavebního zákona, a to vydává stanoviska k územně plánovací dokumentaci a závazná stanoviska k projektovým dokumentacím.
 11. Plní úkoly dotčeného správního úřadu v procesu SEA, EIA a IPPC.
 12. Plní povinnosti vyplývající ze zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému.
 14. Podílí se na vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků a na postgraduálním vzdělávání pracovníků s magisterským vzděláním.
 15. Spolupracuje se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva v regionu.
Více z této kategorie: Kontakty »