Odbor protiepidemický

Předmět činnosti

 1. Vykonává státní zdravotní dozor, zejména dozírá, zda kontrolované osoby plní povinnosti stanovené k ochraně veřejného zdraví v oblasti:
  • hygienických požadavků na provoz zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče a ústavů sociální péče,
  • předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění,
  • ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace,
  • postupu při zjištění výskytu infekčního onemocnění.
 2. Vydává rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, povolení, osvědčení a další písemnosti, a to v rozsahu výkonu státního zdravotního dozoru a plnění úkolů dotčeného úřadu v řízeních dle zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Provádí šetření k ověření podmínek vzniku přenosných infekčních onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání.
 4. Řeší podněty občanů.
 5. Podílí se na provozu zdravotnických informačních systémů.
 6. Provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik v rozsahu daném zákonem č.258/2000Sb.
 7. Zajišťuje informovanost odborné i laické veřejnosti.
 8. Spolupracuje a podílí se na plnění úkolů integrovaného záchranného systému.
 9. Podílí se vzdělávání zdravotnických pracovníků, zajišťuje přednáškovou činnost v rámci odborných seminářů pro lékaře, SZP i mezikrajských seminářů a konferencí.
 10. Spolupracuje se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva v regionu.

Protiepidemické oddělení:

 1. Provádí opatření proti vzniku a šíření infekčních onemocnění, včetně mimořádných opatření při vzniku epidemie.
 2. Sleduje výskyt všech nákaz podléhajících hlášení.
 3. Organizuje, řídí a kontroluje preventivní protiepidemická opatření a hlášení přenosných onemocnění.
 4. Kontroluje proočkovanost proti přenosným nemocem v rámci pravidelného, zvláštního a mimořádného očkování stanoveného ve vyhlášce 537/2010 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.
 5. Metodicky vede a koordinuje činnosti odborných konzultantů v oborech pohlavních nemocí (PN) a tuberkulózy (TBC).
 6. Zajišťuje sběr, zpracování a analýzu epidemiologických dat a organizačně zajišťuje serologické přehledy, účastní se pilotní studie SZÚ Praha v rámci surveillance chřipky. 

Oddělení nozokomiálních nákaz a dezinfekce, dezinsekce a deratizace:

 1. Zabývá se prevencí a represí nozokomiálních nákaz.
 2. Zabývá se hodnocením mikrobiologické kontaminace prostředí a hygienické úrovně provozu ve zdravotnických zařízeních.
 3. Provádí kontrolu dezinfekce a sterilizace ve zdravotnických zařízeních.
 4. V případě výskytu infekčních onemocnění ve zdravotnických zařízeních provádí protiepidemická opatření včetně metodického vedení v problematice prevence nozokomiálních nákaz (NN).
 5. Eviduje výskyt nákaz podléhajících hlášení.
 6. Provádí odborné posuzování projektové dokumentace při rekonstrukci a výstavbě zdravotnických zařízení.
 7. Řeší podněty občanů.
 8. Zabývá se správou a metodickým vedením činností směřujících k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci (klíšťata, komáři), hlodavci a dalšími živočichy včetně jejich monitoring výskytu.
 9. Metodicky vede provádění opatření u nákaz s přírodní ohniskovostí (např. klíšťové encefalitidy, leptospirózy) a v ohniscích výskytu parazitárních nákaz.
 10. Kontroluje úroveň práce fyzických a právnických osob činných v oblasti ochranné DDD.
 11. Zajišťuje provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné DDD.
Více z této kategorie: Kontakty »