Odbor správní

Odbor správní

V rámci odboru správního dochází k výkonu služby v oblasti právní, dokumentační, personální a kontrolní činnosti správního úřadu. Hlavní náplní je zejména zajišťování kvalitního výkonu státní správy v souladu s platnými právními předpisy a GDPR, zejména jde o právní činnost a kontrolu věcné správnosti  všech dokumentů vzniklých z činnosti správního úřadu. Správní odbor zejména:

 • zajišťuje dokumentační činnost správního úřadu včetně předarchivní péče a metodického vedení ostatních zaměstnanců správního úřadu
 • zajištuje organizaci podatelen a spisoven, včetně metodického vedení
 • zajišťuje veškerou agendu sekretariátu KHS
 • zajišťuje všechny činnosti, které souvisí s personální agendou státních zaměstnanců včetně tvorby koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, výběrových řízení, odměňování nebo přípravy a vzdělávání státních zaměstnanců
 • zajišťuje agendu pro vzdělávací a publikační činnost zaměstnanců KHS, zajišťuje stáže a školení zaměstnanců KHS a stáže jiných subjektů na KHS v rámci rozsahu akreditace KHS. Zajišťuje agendu pracovnělékařských služeb
 • zajištuje agendu akreditace KHS (lékařské i nelékařské obory)
 • koordinuje veškeré činnosti KHS ve věci kárné odpovědnosti dle § 87 zákona o státní službě
 • zajišťuje činnosti spojené s informačními systémy státní služby
 • koordinuje činnosti v rámci KHS zamezující vzniku protikorupčního jednání v rámci KHS; zajišťuje činnosti tzv. prošetřovatele protiprávního jednání
 • koordinuje činnosti správního úřadu související s osobními údaji a s nařízením GDPR včetně agendy pověřence
 • koordinuje a metodicky vede činnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zajišťuje zveřejnění poskytnutých informací na webových stránkách KHS
 • vede evidenci odvolání a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí KHS
 • provádí vnitřní kontroly všech činností KHS
 • spolupracuje na vytváření dokumentů pro krizová řízení
 • zajišťuje kontakt s nadřízeným prvkem v rámci řídícího systému
 • garantuje správnost základních dokumentů KHS po právní stránce; připravuje podklady pro tvorbu dokumentů vydaných správním úřadem v rámci vnitřního řízení – služební předpisy, závazné pokyny apod.; připravuje a reviduje smlouvy k provozu a správě majetku KHS
 • připravuje podklady pro výkon správní činnosti odborných zaměstnanců správního úřadu – vzory dokumentů pro správní a přestupková řízení a pro kontrolní činnost správního úřadu; v této oblasti vykonává konzultační, poradenské a metodické činnosti
 • vede dle vnitřních pravidel KHS řízení o přestupku podle věcné a místní příslušnosti KHS dané platnými právními předpisy, vyjma příkazního řízení na místě
 • zajišťuje plnění povinností KHS vůči místní odborové organizaci včetně kolektivního vyjednávání a přípravy kolektivní dohody a kolektivní smlouvy

Oddělení  právní a kontrolní

 • metodicky vede zaměstnance v oblasti aplikace správního řízení, přestupkového řízení a kontrolní činnosti v praxi, zejména ve věcech odporu, odvolání nebo autoremedury a námitek proti protokolům o kontrole
 • připravuje podklady k opravným prostředkům proti rozhodnutím správního úřadu a protokolům o kontrole vydaným správním úřadem v rámci kontrolní činnosti ve složitějších případech
 • připravuje podklady k vyřízení stížností podané ve smyslu § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • metodicky vede přípravu právních podkladů pro správní řízení, zejména ve věcech odporu, odvolání nebo autoremedury a komunikace s veřejným ochráncem práv
 • metodicky vede zaměstnance při výkonu státního zdravotního dozoru, a to v oblasti aplikace právních předpisů
 • vede řízení o přestupku podle věcné a místní příslušnosti KHS dané platnými právními předpisy, vyjma příkazního řízení na místě
 • poskytuje zaměstnancům úřadu právní konzultace a právní analýzy problémů
 • zpracovává a aktualizuje vzorové dokumenty pro odbornou činnost správního úřadu a zabezpečuje aktualizaci právních předpisů
 • vede evidenci odvolání a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí KHS
 • metodicky vede agendu poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje kontrolu ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace, shromažďuje, kontroluje a vyhodnocuje podklady související s kontrolní činností, zejména:
  1. provádí kontrolní činnost vůči zaměstnancům KHS – kontrolním pracovníkům ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., včetně kontroly vedení spisů
  2. provádí na jednotlivých odborech komplexní kontrolu plnění úkolů stanovených ředitelem KHS, kontrolu plnění povinností zaměstnanců dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákoníku práce a Pracovního řádu KHS

Oddělení personální a dokumentační

 • vede a odpovídá za komplexní zajištění personální agendy zaměstnanců KHS ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • provádí metodickou činnost v oblasti personální a vzdělávací
 • přijímá, eviduje a přiděluje došlé dokumenty k vyřízení dle jejich obsahu, zajišťuje oběh a odesílání dokumentů, vede spisovnu a zajišťuje skartační a předarchivní činnost v rámci celé organizace, koordinuje a metodicky vede činnost spisové služby na územních pracovištích KHS
 • vede odbornou knihovnu a evidenci došlých periodik, zajišťuje dostupnost a oběh odborného tisku a dalších potřebných dokumentů, a to včetně norem ČSN, ISO potřebných pro odbornou činnost KHS
 • zpracovává přehledy a statistiky v rámci personální a dokumentační agendy
 • vede evidenci  všech interních aktů vydaných služebním orgánem
 • vede evidenci služebních průkazů a všech razítek používaných organizací
 • odpovídá za aktualizaci úřední desky, včetně webových stránek KHS v oblasti personální a dokumentační
 • vede agendu pro vzdělávací a publikační činnost zaměstnanců KHS, zajišťuje stáže a  školení zaměstnanců KHS
 • realizuje úkoly v oblasti stanovování koncepce rozvoje personální politiky
Více z této kategorie: Kontakty »