Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Předmět činnosti

Oddělení hygieny výživy

 1. Vydává rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní další úkoly státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, včetně výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti:
  • hygienických požadavků na pitnou vodu v potravinářských podnicích,
  • hygienických požadavků na provozovny stravovacích služeb
  • uvádění potravin na trh v provozovnách stravovacích služeb
  • ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • ochrany spotřebitele a poctivého jednání provozovatelů v provozovnách stravovacích služeb
 2. Posuzuje provozní řády individuálních zdrojů (studní) určených pro dodávku pitné vody do zařízení, v nichž vykonává státní zdravotní dozor.
 3. Řeší podněty týkající se stravovacích služeb
 4. Zjišťuje příčiny poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin
 5. Organizuje zkoušky ze znalosti hub a vydává osvědčení o odborné způsobilosti
 6. Prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné.
 7. Provádí kontroly v rozsahu daném zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 8. V rámci systému rychlého varování RASFF vyhledává a ověřuje výskyt nebezpečných nebo z nebezpečnosti podezřelých potravin na území Olomouckého kraje.
 9. Plní úkoly dotčeného správního úřadu v řízeních dle stavebního zákona, a to vydává stanoviska a závazná stanoviska k projektovým dokumentacím.
 10. Podílí se na provozu zdravotnických informačních systémů (IS HV – registr provozovatelů potravinářských provozů)
 11. Aktivně spolupracuje s ostatními dozorovými orgány, dozorující potraviny – SZPI, KVS
 12. Organizuje vzdělávací aktivity určené pro provozovatele a pracovníky potravinářských podniků
 13. Podílí se na vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků a na postgraduálním vzdělávání pracovníků s magisterským vzděláním.
 14. Zabývá se sběrem informací týkajících se nežádoucích zdravotních reakcí neinfekčního charakteru po konzumaci potraviny v rámci projektu NUTRIVIGILANCE

Oddělení předmětů běžného užívání

 1. Vydává rozhodnutí, povolení a plní další úkoly státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností v oblasti hygienických požadavků a bezpečnosti předmětů běžného užívání, které zahrnují:
  • materiály a předměty určené pro styk s potravinami
  • kosmetické přípravky
  • výrobky pro děti ve věku do 3 let (včetně nabízených jako použité - secondhandy
 2. prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob přicházejících
  při pracovních činnostech epidemiologicky závažných do přímého styku s kosmetickými přípravky nebo jejich ingrediencemi
 3. nařizuje mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných
  a z nebezpečnosti podezřelých výrobků, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví České republiky, a rozhoduje o uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu
 4. o výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků, které poškodily nebo mohou poškodit zdraví fyzických osob a nevyskytují se v tržní síti pouze ojediněle, informuje Ministerstvo zdravotnictví
 5. plnění úkoly dotčeného správního úřadu v řízeních dle stavebního zákona při vydávání závazných stanovisek k projektovým dokumentacím provozoven výrobců předmětů běžného užívání a velkých technologických celků potravinářských provozů
 6. provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik v rozsahu daném zákonem č. 258/2000Sb.
 7. kontroluje dodržování legislativní povinnosti upravující obsah látek v předmětech určených pro styk s potravinami, hračkách, kosmetických přípravcích, výrobcích pro děti ve věku do 3 let
 8. kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů kosmetických přípravků
 9. kontroluje dodržování povinností výrobce, dovozce, distributora a maloobchodního prodejce elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření
 10. zajišťuje provedení příslušných opatření v oblasti předmětů běžného užívání a elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření v souvislosti s hlášením nebezpečných výrobků evropským systémem rychlého varování RAPEX a RASFF
 11. řeší podněty spotřebitelů, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti předmětů běžného užívání, elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření, obalů kosmetických přípravků
 12. podílí se na provozu informačních systémů (např. IS PBU - Registr předmětů běžného užívání a elektronických cigaret; ROP - Registr oznámených potravin – modul Registrace přeshraničního prodeje elektronických cigaret a náhradních náplní do nich; CPNP (Cosmetic products notification portal) - evropský portál notifikace kosmetických přípravků; EU–CEG (European Common Entry Gate) - Společná vstupní brána
  pro elektronické cigarety, náhradní náplně do nich; ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance) - informační a komunikační systém
  pro oblast dozoru nad trhem zřízený Evropskou komisí, který umožňuje výměnu informací mezi dozorovými orgány nad trhem s nepotravinářskými výrobky členských států EU
  o provedených kontrolách výrobků se zjištěními.
Více z této kategorie: Kontakty »